Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Innovation Czech Sport s.r.o., IČO: 14033291, se sídlem Náhorní 272/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359231 (dále jen „Prodávající“)

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osob, které s Prodávajícím uzavřely kupní smlouvu (dále jen „Kupující“ a „Smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího dostupného na www.yky.cz (dále jen „E-shop“); uzavírání Smluv a provoz E-shopu upravují samostatné Obchodní podmínky Prodávajícího.

1.2.       Reklamační řád je vydán dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím související s právy z vadného plnění výslovně neupravené Reklamačním řádem se řídí se právním řádem České republiky.

1.3.       Reklamační řád se vztahuje jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.4.       Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího upravujících provoz
E-shopu a uzavírání Smluv.

2.           POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1.       Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v tomto Reklamačním řádu, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.

2.2.       V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může Kupující využít vzor reklamačního listu, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.

2.3.       Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu). Pokud Kupující zboží zasílá Prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodávající nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku.

2.4.       Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

2.5. V případě, že se jedná o zboží, které již bylo potisknuto dle objednávky nelze zboží vrátit nebo vyměnit velikost, jelikož se jedná již o individuální úpravu produktu.

2.5.       V případě Kupujícího – Spotřebitele:

2.5.1.          reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě; v případě poskytnutí digitálního obsahu, s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Kupující požadoval, lze ve složitých případech dobu prodloužit, o nutnosti prodloužit dobu na vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího v dostatečné době písemně dopředu,

2.5.2.          po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu,

2.5.3.          u oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto Reklamačním řádu. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodávající.

2.6.       V případě Kupujícího – Podnikatele:

2.6.1.          reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován v přiměřené době s přihlédnutím k povaze zboží, zpravidla však nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě,

2.6.2.          po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu teprve poté, co Kupující upozorní Prodávajícího na prodlení s vyřízením reklamace a Prodávající nesplní svou povinnost ani ve lhůtě určené mu Kupujícím, která nesmí být delší než 10 (dnů).

2.7.       Prodávající vydá Kupujícímu po vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace .

2.8.       Případná záruka poskytovaná Prodávajícím se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

2.9.       Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující – Spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu zboží nebo její část.

3.           KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

3.1.       Kde uplatnit reklamaci?

3.1.1.          Preferovaný způsob reklamace: V rámci E-shopu je u nabídky každého produktu uvedeno, jaký smluvní partner (dodavatel) Prodávajícího daný produkt do E-shopu dodává (dále jen „Dodavatel“). Údaj o tomto Dodavateli je Kupujícímu vždy zaslán i v rámci e-mailu potvrzujícího objednávku Kupujícího učiněnou v E-shopu. Kupující je oprávněn produkt zakoupený v E-shopu reklamovat vždy u toho Dodavatele, který daný produkt dodal. Kontaktní údaje Dodavatele Kupující obdrží v e-mailovém potvrzení objednávky zboží. Dodavatel reklamaci Kupujícího vyřídí jménem a na účet Prodávajícího.

3.2.       Prodávající sám přijímá reklamace skrze tyto kontaktní údaje: e-mail: reklamace@innovationczechsport.cz, reklamované zboží lze zasílat na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající však upozorňuje, že vyřizování reklamací přijatých tímto způsobem může z kapacitních důvodů trvat déle, než při uplatnění reklamace u příslušného Dodavatele postupem dle odst. 3.1.1Reklamačního řádu.  

3.3.       Prodávající bude Kupujícího kontaktovat způsobem, který Kupující využil ke komunikaci s Prodávajícím, nebo na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo v uživatelském účtu na E-shopu Prodávajícího.

4.           SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.       Ustanovení tohoto Reklamačního řádu nemají vliv na práva a povinnosti Kupujícího dle Obchodních podmínek (zejm. co se týče práva na odstoupení od Smlouvy a dalších).

4.2.       Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2023.