VOP Díky tobě

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU
(SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KLUBU)
(dále jen „Podmínky“)
BigStart.EU s.r.o.
IČO: 04278330
se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen “Provozovatel”)
Vážený uživateli souhlasem s těmito Podmínkami se bezplatně stáváte členem klubu DikyTobe.cz (dále jen „Klub“) provozovaným Provozovatelem a potvrzujete, že jste s nimi seznámil, stejně jako s podmínkami, jak chráníme Vaše soukromí (ochrana osobních údajů dostupné částečně v těchto podmínkách a částečně zde https://www.dikytobe.cz/vop/osizou . Pečlivě si prosím proto přečtěte podmínky níže a pokud by bylo cokoli nejasného, využijte kontaktních údajů, kde Vám rádi pomůžeme a vše vysvětlíme.
Pokud jste současně uživateli klubového softwaru (dostupný typicky skrze aplikaci DikyTobe.cz či skrze klubové rozhraní softwaru Lead Agent, dále tyto jen „Klubový software“), pozornost věnujte i podmínkám užívání klubového software https://www.dikytobe.cz/vop/soft kde naleznete podrobné informace o Vašich možnostech využít klubové výhody při užití tohoto softwaru a současně informace, jak je tento Klubový software používán pro vztahy mezi jednotlivými členy.
Akceptací těchto podmínek potvrzujete, že jste se s podmínkami užívání klubového softwaru (dále jen “Podmínky užívání klubového software”) a podmínkami ochrany Vašich osobních údajů (dále jen “Podmínky zpracování osobních údajů”) seznámili a souhlasíte s nimi. 1 Cíle Klubu
1.1 Provozovatel díky svým obchodním kontaktům dokáže pro své členy od svých obchodních partnerů získat výhody, na které by často jednotlivý zákazník nikdy nedosáhl, a to ať jde o množstevní slevy, speciální nabídky či jiné formy zákaznických benefitů.
1.2 Provozovatel je rovněž smluvním partnerem vývojářů, lektorů, mentorů a jiných osob, které vytvářejí aplikace a multimediální obsah, a které pro Klub získává a nabízí svým členům.
1.3 Hlavním cílem Klubu je poskytovat svým členům celou řadu benefitů v podobě - výhodných marketingových nabídek, - sdílení nabídek mezi členy Klubu - nabídek užití chytrých aplikací, videí a dalšího digitálního obsahu, - možnosti čerpat speciální služby smluvních partnerů, - vytvořit zákaznický profil členů, který umožňuje, aby člen dostával pouze ty nabídky, které ho zajímají či by jej mohly zajímat
- vytvoření postupů, aby nedocházelo k obtěžování obchodními nabídkami a zamezování duplicitního zasílání těchto nabídek.
1.4 Členství v Klubu je zcela bezplatné.
1.5 Abyste byli o všem informováni připravili jsme tyto přehledné podmínky, které vysvětlují podmínky členství v Klubu a poskytují informace o zpracování Vašich osobních údajů.
1.6 Další informace najdete na stránkách Klubu www.dikytobe.cz , kde jsou i podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů a ochrany Vašeho soukromí.
2 Členství v klubu
2.1 Souhlas s těmito podmínkami zakládá členovi, který tyto Podmínky odsouhlasil (dále jen „Člen“) členství v Klubu (dále jen „Členství“), na základě kterého Člen může čerpat řadu benefitů, které jsou s Členstvím spojeny.
2.2 Členství je poskytováno bezúplatně.
2.3 Členství v Klubu je možné kdykoli zrušit postupem níže uvedeným.
2.4 Základními výhodami Členství jsou tyto služby poskytované Provozovatelem:
a) vyhledávání a prezentace výhodných obchodních nabídek Provozovatele či třetích stran ze strany Provozovatele, včetně zaslání takové nabídky Členovi,
b) zajištění přístupu k prémiovému multimediálnímu a jinému obsahu (např. webináře, naučná videa, manuály, prezentace, e-learningové kurzy, aplikace apod.),
c) propojování Členů za účelem sdílení si navzájem nabídek o výrobcích a službách,
d) vytvoření marketingového profilu Člena, který jak Provozovateli, tak Členovi umožňuje lépe sledovat marketingové chování Člena a tím umožnit Provozovateli nabízet zacílené produkty a služby.
2.5 Členství žádným způsobem nezavazuje Člena k odebírání jakýchkoli výrobků či služeb od smluvních partnerů Provozovatele. V případě, že Člena nabídka neoslovila, nemusí na ni nijak reagovat, přičemž tímto není vyjádřen jakýkoli souhlas s poskytnutím neobjednaného výrobku či služby.
2.6 Každý Člen opravňuje Provozovatele, aby jinému Členovi na dotaz sdělil, zda je Členem Klubu. Provozovatel za tímto účelem zřizuji zvláštní software, viz Podmínky užívání klubového software.
2.7 Členství je veřejné a tedy Provozovatel může v rámci Klubového softwaru (či jiných svých aktivit uvádět seznam členů, včetně jejich prezentací vytvořených a zveřejněných Členy v rámci Klubového softwaru, např. Členem zveřejněná stránka vytvořena v Staviteli webů – viz Podmínky užívání klubového softwaru).
3 Vznik Členství
3.1 Členství (a tedy i smluvní vztah mezi Provozovatelem a Členem) vzniká tak, že Člen v rámci elektronického formuláře odsouhlasí tyto Podmínky. Aby mohlo Členství vzniknout, musí Člen následující zadat údaje o
a) jménu, příjmení,
b) telefon.
(dále jen “Údaje”), přičemž před odesláním Údajů je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit Údaje, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Člen odešle Údaje kliknutím na tlačítko “potvrdit” či jiným tlačítkem, které je ve formuláři připraveno pro jeho závazné odsouhlasení. Po odeslání Údajů již Člen nemůže měnit ani opravovat Údaje, které vložil do elektronického formuláře. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Provozovatelem považovány za správné.
3.2 Členství v Klubu vzniká okamžikem, kdy jsou Údaje prostřednictvím elektronického formuláře doručeny Provozovateli a ten tak zaeviduje Člena jako člena Klubu. O tomto zašle Provozovatel Členovi potvrzující SMS.
4 Prezentace výhodných nabídek
4.1 Členství v Klubu umožňuje Členovi, aby mu Provozovatel dle vlastního uvážení mohl zasílat obchodní nabídky, a to jménem Provozovatele ohledně výrobků a služeb svých či výrobků a služeb třetích osob. Za tímto účelem je nezbytné využívat Údaje (podle toho, zda půjde o telefonickou či emailovou nabídku – toto závisí na povaze nabídky a podmínkách příslušné marketingové akce).
4.2 Člen má možnost na tuto nabídku reagovat a sdělit Provozovateli svoji zpětnou vazbu, tedy například, že si již nepřeje takové nabídky dostávat či chce nabídky jinak zaměřené. Náklady na přenos takové zprávy nese Člen (např. cena SMS), je však toto možné učinit i v rámci Klubového softwaru. Provozovatel vyhodnocuje veškeré podněty takto obdržené, aby poskytoval Členovi nabídky, které budou nejlépe vyhovovat Členovi, zejména s ohledem na jeho marketingový profil.
4.3 Provozovatel vyvíjí potřebné úsilí, aby veškerá jeho komunikace byla co nejpřehlednější a Člen vždy věděl, kdo vyhledanou obchodní nabídku nabízí a kde a jak je možné ji využít.
5 Výměna nabídek mezi Členy
5.1 Členové si mezi sebou mohou navzájem zasílat (sdílet) obchodní nabídky. Žádný Člen však nesmí jiného Člena obtěžovat a kdykoli projeví jakýkoli Člen vůči jinému Členovi požadavek, aby mu již nabídky nezasílal, musí s tím příslušný Člen okamžitě přestat.
5.2 Každý Člen rovněž umožňuje, aby Provozovatel u telefonního čísla, které Člen uvedl při své registraci (či vložil do svého účtu), sdělil jinému Členovi, zda je toto telefonní číslo vedeno v rámci Klubu jako „členské“. Tato funkce umožňuje vyloučit výměnu nabídek mezi osobami, které nejsou Členy. Ověření probíhá automatizovaně skrze klubový software (viz Podmínky užívání klubového softwaru), event. na emailový dotaz. Předávání osobních údajů o Členech je nezbytné pro zajištění této služby a pro vyloučení situací, aby Člen zasílal informace o obchodních nabídkách osobě, která není Členem.
6 Využití aplikací, multimediálního a jiného obsahu
6.1 Provozovatel v rámci své činnosti uzavírá smlouvy na zprostředkování obsahu chráněného autorskými a souvisejícím právy. Jde zejména o software (aplikace), videa, webináře, naučná videa, manuály, prezentace, e-learningové kurzy apod.) (dále jen “Obsah”)
6.2 Provozovatel může Člena informovat o dostupnosti Obsahu eventuálně mu zprostředkovat uzavření potřebné licenční smlouvy k užití Obsahu. Samotné užití Obsahu však může být dle podmínek příslušného Provozovatele Obsahu placené, na což však bude Člen předem upozorněn.
7 Vytváření marketingového profilu
7.1 Aby mohl Provozovatel řádně plnit svoje povinnosti vůči Členovi (tedy např. zasílat mu pouze nabídky, o které má Člen zájem, event. informovat ho o akcích, Obsahu atd., který by jej mohly zajímat) je nezbytné, aby si Provozovatel o Členovi vytvořil tzv. marketingový profil (dále jen „Profil“). Tento profil vytváří obraz o Členovi a jeho obchodním chování a Člen souhlasí, že k jeho vytvoření může Provozovatel použít jak informace, které má Provozovatel k dispozici, tak i jiné informace legálně získané informace či informace legálně veřejně dostupné.
7.2 Člen tak souhlasí, aby pro účely Profilu využil Provozovatel informace veřejně dostupné o Členovi (např. informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné obdobné databáze). V případě, že Provozovatel získá o Členovi informace z jiného zdroje – např. od svého smluvního partnera, který mu takové informace legálně poskytne, může Provozovatel tyto informace spojovat a na jejich základě vytvářet Profil. Profil je rovněž utvářen informacemi, jak Člen reaguje na plnění této Smlouvy (tedy např. zda maže obchodní nabídky, nebo klikne na odkaz v nabídce uvedený apod.). Typicky tak bude docházet ke sledování, jak Člen reaguje na zaslané nabídky či využívá služby jiných Členů Klubu.
7.3 Na základě Profilu pak může být Člen předmětem automatizovaného rozhodování, kdy umělá inteligence vyhodnotí, jaká nabídka bude pro Člena nejvhodnější a tato mu má být zasílána.
8 Ochrana před nadbytečným zasíláním nabídek
8.1 Provozovatel v některých případech umožňuje Členům, kteří užívají Klubový software, aby tito Členové zasílali jiným Členům zvláštní nabídky zveřejněné v rámci Klubového softwaru (tzv. marketingové kampaně). S tímto všichni Členové souhlasí, jde o plnění těchto Podmínek (buď zasílá zprávu Provozovatel, anebo jde o sdílení nabídky mezi Členy, což jsou v obou případech výhody Členství v Klubu).
8.2 Cílem Klubu je ochrana před rozesíláním nadbytečných nabídek, tedy aby Člen neobdržel některou nabídku zveřejněnou v rámci Klubového softwaru od dvou Členů současně a nedocházelo tak k zahlcování jeho zařízení přijímajících elektronická sdělení. Provozovatel si přeje zajistit, aby vždy nabídku zajištěnou Provozovatelem obdržel pouze jeden Člen (bez ohledu na to, zda ji Provozovatel zasílá sám či takovou nabídku bude rozesílat jeden Člen jinému), čímž bude ochráněno soukromí Člena.
8.3 Provozovatel musí přijmout opatření k ochraně soukromí, kdy jedním z těchto opatření je nutná
limitace rozesílání takových nabídek.
Provozovatel musí určit, kteří Členové však získají toto prioritní právo takovou nabídku rozeslat. Za tímto účelem bude sloužit využití informace o tzv. ratingu, který vzniká na základě vyhodnocení interakce mezi Členy v systému Lead Agent a Klubovém softwaru a koeficientu. Je tedy nezbytně nutné zpracovat informaci o tom, jak často ten který Člen s jiným Členem pomocí softwaru Lead Agent či Klubového softwaru komunikuje.
Členové tak berou na vědomí, že k tomuto je nezbytné, aby Provozovatel zpracovával informaci o tom,
a) kterým Členům jsou zasílány zprávy, resp. je vůči nim provozováno volání VOIP (voice over internet protocol), skrze software Lead Agent či Klubový software,
b) kteří Členové zasílají zprávy a realizují VOIP hovory skrze software Lead Agent či Klubový software,
c) jaká je četnost používání softwaru Lead Agent k zasílání zpráv a VOIP hovorů mezi Členy skrze software Lead Agent či Klubový software.
8.4 Provozovatel negarantuje Členům, že některou nabídku neobdrží dvakrát, neboť neomezuje Členy v samostatnému užívání systému Lead Agent či Klubového softwaru a tedy nemůže vyloučit, že Člen nezašle nabídku s obdobným obsahem i přesto, že Klubový software mu možnost jejího zjednodušeného odeslání nenabídne.
8.5 K bližším informacím o postupech omezování možnosti rozesílat klubové nabídky slouží Podmínky užívání klubového software.
9 Klientská sekce
9.1 Pro každého Člena je zřízena klientská sekce dostupná z www.dikytobe.cz (v tomto dokumentu jen „Klientská sekce“).
10 Ukončení členství
10.1 Členství je sjednáno na dobu neurčitou. Jak Člen, tak Provozovatel může Členství kdykoli ukončit, a to písemnou zprávou doručenou druhé straně.
10.2 Provozovatel bude Člena informovat ukončením Členství prostřednictvím Údajů.
10.3 Člen může využít
a) emailový kontakt dle čl. 13.5 těchto Podmínek či
b) rozhraní Klientské sekce,
c) odpovědět na jakoukoli nabídku Provozovatele, kde bude zcela zřetelně uvedeno, že Klient ukončuje svoje Členství.
11 Odpovědnost
11.1 Provozovatel poskytuje Členství v Klubu zdarma, a tedy nemůže jakkoli odpovídat za skutečnost, zda bude jeho plnění splňovat očekávání Člena. Provozovatel žádným způsobem negarantuje, že bude Člen dostávat jakékoli množství výhod. Jejich poskytování není právně nárokovatelné.
11.2 Provozovatel je pouze zprostředkovatel a není tak odpovědný za jakoukoli činnosti osob, o jejichž výrobcích či službách Členy informuje.
11.3 Provozovatel sám žádné svoje výrobky či služby Členům neposkytuje, nejde-li o služby z titulu Členství.
12 Informace o zpracování osobních údajů
12.1 Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách zpracování osobních údajů.
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Právní vztahy Provozovatele a Člena výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
13.2 Člen výslovně souhlasí tím, že v případě využívání některých služeb Klubu je Provozovatel oprávněn vystavovat jménem Člena účetní doklady za realizaci plnění v rámci Klubu (jde zejména o využívání Klubového softwaru k prodeji licenčních oprávnění apod.) a tyto doručovat jinému relevantnímu Členovi v rámci Klientské sekce. Člen rovněž souhlasí s tím, že účetní doklady vystavované Provozovatelem budou Členovi doručovány prostřednictvím Klientské sekce. Toto žádný způsobem nečiní Provozovatele odpovědným za plnění daňových a souvisejících povinností Člena.
13.3 Provozovatel není ve vztahu ke Členovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
13.4 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
13.5 Provozovateli může být doručováno na adresu elektronické pošty info@dikytobe.cz nebo na tuto adresu pro doručování prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb: Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9. Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty jakožto i doručením prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb. Člen souhlasí, že mu může být doručováno prostřednictvím Klientské sekce.
13.6 Znění Provozovatel podmínek může Provozovatel písemně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Člen má možnost změnu Podmínek odmítnout čímž dojde k ukončení jeho Členství.
13.7 Provozovatel je oprávněn provozovat Klub na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
13.8 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.9 Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.
13.10 Provozovatel a Člen vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
13.11 Provozovatel a Člen se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.
13.12 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15.11.2018.