Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Innovation Czech Sport s.r.o., IČO: 14033291, se sídlem Náhorní 272/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359231 (dále jen „ICS“), coby správce osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů, které provádí v souvislosti s provozováním online platformy „MůjClub.cz“ (dále jen „Platforma“) a internetového obchodu dostupného v rámci Platformy na mujclub.cz (dále jen „E-shop“), Součástí tohoto dokumentu jsou i informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s výše uvedeným zpracováním náleží.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

 • e-mail: mujclub@innovationczechsport.cz

1.         Za jakým účelem, na základě jakých titulů a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1.  Registrace uživatelů do Platformy, zřízení a vedení uživatelského účtu

Aby uživatel mohl využívat Platformu, musí se do Platformy registrovat a zřídit si svůj uživatelský účet, jehož prostřednictvím bude k Platformě přistupovat. Registrací uživatel uzavírá smlouvu s ICS, jejíž podmínky stanoví Pravidla registrace a užívání Platformy (dále jen „Smlouva o registraci“). K tomu, aby ICS mohla s uživatelem uzavřít Smlouvu o registraci a následně jí plnit, potřebuje ICS následující osobní údaje uživatele:

 • identifikační a kontaktní údaje uživatele – fyzické osoby (jméno, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, v případě podnikatele i IČO, sídlo),
 • přístupové údaje do uživatelského účtu,
 • informace o příslušnosti uživatele ke sportovnímu klubu zaregistrovaném v Platformě, role uživatele, údaje o nákupech v E-shopu ICS,
 • informace o členství uživatele v klubu DikyTobe.cz provozovaného společností BigStart.EU s.r.o., IČO: 04278330 (které je podmínkou pro uzavření Smlouvy o registraci),
 • údaje z komunikace s uživatelem, případné další údaje v uživatelském účtu uživatele a další údaje o plnění Smlouvy o registraci.

Bez výše uvedených údajů není možné Smlouvu o registraci uzavřít a následně plnit, tedy bez poskytnutí těchto údajů není možné uživateli umožnit užívání Platformy. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Smlouvy o registraci na žádost uživatele.

1.2.  Uzavření a plnění kupní smlouvy v E-shopu

ICS v rámci Platformy provozuje E-shop se zbožím sportovních klubů i pro kupující, kteří nejsou registrováni v Platformě. Aby ICS mohla s kupujícím sjednat a uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného v E-shopu (dále jen „Kupní smlouva“), potřebuje ICS tyto osobní údaje kupujícího – fyzické osoby:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, datum narození, v případě podnikatele i IČO, DIČ, adresa sídla), 
 • kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa), 
 • v závislosti na zvoleném způsobu platby objednané zboží také číslo bankovního účtu a jiné platební údaje,
 • informace o tom, zda je kupující zároveň registrován v Platformě (uzavřel Smlouvu o registraci) či nikoli, údaje o uplatnitelných výhodách pro registrované uživatele,
 • informace z komunikace s kupujícím, informace o uzavření plnění Kupní smlouvy.

Bez výše uvedených údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít ani plnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Kupní smlouvy na žádost kupujícího.

1.3.  Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

ICS musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel ICS zpracovává zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností ICS vyřizovat reklamace kupujících, vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví. 

1.4.  Oprávněné zájmy ICS

V odůvodněných případech může ICS zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. ICS však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Identifikace osob jednajících za uživatele a kupujícího – právnickou osobu: Jedná se typicky o členy statutárních orgánů, zaměstnance nebo jiné pověřené osoby, které nejsou smluvní stranou smlouvy s ICS, ale za kupujícího či uživatele Kupní smlouvu, resp. Smlouvu o registraci uzavírají, komunikují s ICS a jinak s ICS za kupujícího, resp. uživatele jednají. Osobní údaje těchto osob potřebujeme, abychom mohli komunikovat a jednat s kupujícím, resp. uživatelem za účelem uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o registraci, jejího dalšího plnění, příp. uplatňování práv kupujícího, resp. uživatele. U těchto osob zpracováváme zpravidla jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu, údaj o pracovní pozici či jiném vztahu ke kupujícímu či uživateli a údaje z komunikace s nimi.

Důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami: V případě uzavírání smlouvy s kupujícím nebo uživatelem online (elektronickými prostředky) uchováváme data nezbytná k identifikaci kupujícího, resp. uživatele coby smluvní strany, abychom měli pro případ pozdějších pochybností nebo sporů k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření Kupní smlouvy, resp. Smlouvy o registraci a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Obrana a uplatňování právních nároků: Osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy. V této souvislosti zpracováváme typicky identifikační a kontaktní údaje kupujícího, resp. uživatele, případně osob jednajících s námi za kupujícího či uživatele, údaje o uzavřených smlouvách, jejich plnění a komunikaci s kupujícím, resp. uživatelem nebo osobami jednajícími za kupujícího, resp. uživatele.

Analýza a zlepšování Platformy: ICS zpracovává i data o aktivitě registrovaného uživatele v rámci Platformy a E-shopu (logování aktivity, např. přihlašování do Platformy, využívání jejích funkcí) pro účely ochrany oprávněného zájmu ICS – analýzy užívání Platformy a jejího dalšího zlepšování. Za tímto účelem můžeme v rámci našeho oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje registrovaných i neregistrovaných návštěvníků Platformy a E-shopu získané pomocí tzv. souborů cookies; další informace o používání souborů cookies a podobných technologií ICS naleznete v zásadách používání souborů cookies, které jsou dostupné na www.mujclub.cz

1.5.  Zasílání obchodních sdělení

V případě kupujících, se kterými jsme uzavřeli Kupní smlouvu, a/nebo uživatelů, a kteří se registrovali do Platformy a založili si uživatelský účet, a v souvislosti s tím jsme získali jejich e-mail a/nebo telefonní číslo, zpracováváme osobní údaje těchto osob v rozsahu e-mailu a telefonního čísla za účelem zasílání informací a novinek o našich službách a produktech (obchodních sdělení).

Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je oprávněný zájem ICS na informování o nejnovějších nabídkách ICS. 

V případě, že od nás již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit, a to postupem uvedeným v každém zaslaném obchodním sdělení, případně v rámci uživatelského účtu, nebo je možno nás kdykoli kontaktovat na kontaktním e-mailu uvedeném výše v tomto dokumentu.

1.6.  Cílení nabídky, reklamy a obchodních sdělení (profilování)

Za účelem zobrazování relevantního obsahu a reklam v Platformě a zasílání obsahově relevantních obchodních sdělení přizpůsobených na míru konkrétnímu kupujícímu, resp. uživateli můžeme provádět profilování kupujících a uživatelů na základě údajů, které nám o sobě poskytli v rámci plnění Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o registraci (zejména historie nákupů v E-shopu, informace o užívání funkcí Platformy).

Takové zpracování (profilování) provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je poskytování co nejvíce relevantního obsahu a služeb v rámci Platformy, a zasílání co nejvíce relevantních obchodních sdělení odpovídajících preferencím kupujících, resp. uživatelů.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje za účelem cílení obsahu, reklamy a obchodních sdělení takto zpracovávali, můžete kdykoli vznést námitku proti takovému Vašemu profilování, a to stejným způsobem, kterým můžete odvolat Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, viz výše. Pokud tak učiníte, nebudeme dále Vaše osobní údaje k účelům cílení obsahu, reklamy a obchodních sdělení zpracovávat. 

Pokud zároveň neodmítnete i zasílání obchodních sdělení (postup viz výše), můžeme Vám obchodní sdělení zasílat i nadále, pouze nebudou obsahově přizpůsobená Vašim preferencím.

2.         Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Platformy či E-shopu. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

 • BigStart.eu, IČO: 04278330, poskytovatel IT služeb ve vztahu k Platformě a E-shopu,
 • This One s.r.o., IČO: 03734404, poskytovatel účetních služeb,
 • PREMIER system, a.s., IČO: 25820516, provozovatel účetního systému, 
 • Webnode CZ s.r.o., IČO: 25536851, provozovatel e-mailových schránek ICS,
 • Connecta Group SE, IČO: 05258553, poskytovatel služby Lead Agent (CRM systém),
 • Smluvní partneři, kteří z pověření ICS rozesílají zboží kupujícím a vyřizují reklamace; tito partneři jsou vždy identifikováni v potvrzení objednávky zboží v E-shopu zaslaném kupujícímu.

Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím jsou v Internetovém obchodě umožněny platby online (GOPAY s.r.o., IČO: 26046768), nebo spolupracující dopravci využívaní k doručování zboží.

Pokud registrovaný uživatel aktivně a dobrovolně v rámci Platformy zvolí, že se chce podřadit pod vybraný sportovní klub, který má v Platformě také účet (dále jen „Klub“) a stát se tak v Platformě jeho členem či fanouškem, předá ICS osobní údaje uživatele, které o něm zpracovává na základě Smlouvy o registraci, zvolenému Klubu. ICS tak činí v rámci plnění Smlouvy o registraci s uživatelem. Klub nadále osobní údaje uživatele bude zpracovávat jako samostatný správce osobních údajů; bližší informace uživatel získá a svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Klubem může uplatňovat přímo u daného Klubu. 

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, pokud není výše uvedeno jinak.

3.         Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky v našich IT systémech, případně v systémech našich jednotlivých zpracovatelů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

4.         Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1.  Kupní smlouva a Smlouva o registraci 

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění Kupní smlouvy a Smlouvy o registraci zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností plynoucí z Kupní smlouvy, resp. po dobu trvání Vaší registrace v Platformě).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

4.2.  Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti ICS (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Relevantní osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví po doby tam stanovené. Údaje zpracovávané pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, případně po dobu záruční doby.

4.3.  Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení smlouvy s kupujícím, resp. uživatelem zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky kupujícího či uživatele nebo třetích stran, a to i před soudem, identifikace osob jednajících za kupujícího či uživatele a důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu 5 (pěti) let od ukončení smluvního vztahu s kupujícím, resp. uživatelem.

Osobní údaje zpracovávané v rámci oprávněného zájmu na analýzu a zlepšování Platformy a E-shopu zpracováváme v případě registrovaných uživatelů po dobu trvání Smlouvy o registraci. V případě neregistrovaných uživatelů se doby zpracování odvíjí od doby platnosti používaných cookies, viz dokument Zásady používání souborů cookies dostupný na www.mujclub.cz

4.4.  Zasílání obchodních sdělení, cílení obchodních sdělení a obsahu

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, a osobní údaje pro tyto účely zpracováváme, dokud se z jejich odběru neodhlásíte postupem uvedeným v odst. 1.5 tohoto dokumentu. Po stejnou dobu pak zpracováváme i osobní údaje získané v rámci cílení obchodních sdělení, reklam a newsletterů dle odst. 1.6 tohoto dokumentu.

4.5.  Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní. 

5.         Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktního e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu (viz výše), není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o: 

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 
 • povaze automatizovaného rozhodování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového rozhodování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, a v případě předání osobních údajů do třetí země i o vhodných zárukách vztahujících se na předání k zajištění bezpečnosti osobních údajů,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebo požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.         Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: implementace a vynucování interních předpisů na ochranu osobních údajů, antivirové ochrany, firewally, šifrování, řízení přístupu k osobním údajům a autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany a další.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.2.2022.