Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – E-SHOP

společnosti Innovation Czech Sport s.r.o., IČO: 14033291, se sídlem Náhorní 272/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359231 (dále jen „Prodávající“)

kontaktní údaje Prodávajícího: e-mail: podpora@yky.cz, telefon: + 420 602 616 157

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetového obchodu YKY.CZ provozovaného Prodávajícím na doméně yky.cz (dále jen „E-shop“) a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícímu v E-shopu (dále jen „Kupující“).

1.2        Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

1.3        Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

1.4        Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2             REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1        Kupující může uzavírat Smlouvy (tj. nakupovat v E-shopu) i bez předchozí registrace u Prodávajícího. Kupujícím, kteří se registrují u Prodávajícího a založí si u Prodávajícího uživatelský účet, může Prodávající poskytovat slevy z produktů v E-shopu a další podobné výhody; aktuální výhody pro registrované Kupující jsou vždy uvedeny v rozhraní E-shopu.

2.2        Kupující provede registraci u Prodávajícího a založí si uživatelský účet postupem a za podmínek uvedených v podmínkách upravujících registraci a užívání platformy yky.cz, které jsou dostupné na www.yky.cz.

3             UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1        Prezentace zboží na E-shopu je čistě informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2        Rozhraní E-shopu obsahuje informace o nabízeném zboží, jeho hlavní vlastnosti, informace o ceně, nákladech spojených s balením a dodáním zboží, způsobech a předpokládaných termínech dodání a možnostech platby. Ceny zboží zobrazované v rozhraní E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, a nezahrnují náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak.

3.3        Smlouva ohledně konkrétního zboží se uzavírá na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

3.3.1            informace o objednávaném zboží a jeho množství (Kupující zboží vybírá vložením do košíku v rozhraní E-shopu),
3.3.2            informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
3.3.3            identifikační údaje Kupujícího, doručovací a fakturační adresu,
3.3.4            vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.

3.4        Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Veškeré údaje uvedené v Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.

3.5        Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.

3.6        Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

3.7        Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:

3.7.1            Kupující zaplatí řádně celou cenu za zboží dle učiněné Objednávky, a
3.7.2            Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci) a přijetí platby za zboží v Objednávce, a to na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.

3.8        Pokud Kupující nezaplatí řádně cenu dle Objednávky ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Objednávka bude zrušena.

3.9        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4             CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1        Ceny zboží jsou zobrazeny vždy u daného zboží v rozhraní E-shopu a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Rozhodující je cena zboží platná v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu.

4.2        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených jako nabízené možnosti platby v rozhraní E-shopu (v objednávkovém formuláři). Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, lze platby provádět následujícími způsoby:

4.2.1            bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností GoPay s.r.o.,
4.2.2            bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího 123-5699800257/0100;

4.3        Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní E-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno jinak, kupní cena už zahrnuje náklady spojené s balením, nezahrnuje náklady na dopravu (ty jsou uvedeny v objednávkovém formuláři vždy u jednotlivých nabízených způsobů dopravy).

4.4        V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem potvrdí, že kupní cena byla zaplacena.

4.5        Není-li v E-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.

5             PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1        Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a předpokládané doby doručení jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle Objednávky.

5.2        V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

5.3        Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.

5.4        V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5        Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6        Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.

5.7        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího, případně mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

5.8        Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující – Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující – Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Smlouvy uhradil.

6             PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

6.1        Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle Smlouvy a dokladu od přepravce.

6.2        Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit Prodávajícímu na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodávající doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.

7             PRODEJ POUKAZŮ

7.1        V rámci E-shopu mohou být nabízeny ze strany ICS k prodeji poukazy na čerpání produktů nebo služeb třetích stran (dále jen „Poukazy“). Pokud tento článek nestanoví jinak, použijí se na prodej Poukazů obecná ustanovení Obchodních podmínek týkající se prodeje zboží v E-shopu.

7.2        Oprávněný držitel Poukazu, který Poukaz řádně uplatní, má nárok na poskytnutí produktu a/nebo služeb specifikovaných v Poukazu, a to ze strany poskytovatele specifikovaného v Poukazu. Poukaz dále specifikuje konkrétní závazné podmínky pro uplatnění daného Poukazu (vč. údaje o tom, kdo může Poukaz uplatnit), dobu platnosti Poukazu, a další případné podmínky.

7.3        V případě, že Poukaz nebude řádně a/nebo včas uplatněn, pozbývá platnosti a Kupující ztrácí nárok na poskytnutí daného produktu a/nebo služby. Kupující v souvislosti s tím nemá vůči Prodávajícímu žádné nároky, zejména práva z vadného plnění nebo právo na náhradu škody.

7.4        Poukaz může být Kupujícímu doručen i v elektronické formě, na e-mail uvedený v Objednávce. Poukaz je doručen dnem, kdy byl Kupujícímu odeslán na e-mail uvedený v Objednávce.

7.5        Plnění na základě Poukazu je odpovědností poskytovatele produktu a/nebo služby uvedeného v Poukazu. Prodávající pouze prodává Poukaz a odpovídá za to, že Poukaz poskytovatel služby a/nebo produktu uvedený v Poukazu při jeho řádném a včasném uplatnění akceptuje. Případné nároky související s poskytováním produktu a/nebo služby dle Poukazu (nároky z vadného plnění a další) je Kupující povinen uplatňovat přímo u poskytovatele produktu a/nebo služby.

8             JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

8.1        Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží:

8.1.1            odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
8.1.2            je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
8.1.3            je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.2        Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

8.2.1            je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
8.2.2            zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
8.2.3            je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
8.2.4            zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

8.3        Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 8.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

8.4        Odstavec 8.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

8.5        Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.6        Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

9             ZBOŽÍ S DIGITÁLNÍMI VLASTNOSTMI

9.1        Je-li předmětem Smlouvy zboží (tzn. hmotná movitá věc), které je propojeno s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohlo plnit své funkce (v těchto Obchodních podmínkách jen „Zboží s digitálními vlastnostmi“), Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

9.2        Vedle ujednaných aktualizací Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si Zboží po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 8 těchto Obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:

9.2.1            po dobu dvou let, mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
9.2.2            po dobu, po kterou to Kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu zboží, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Smlouvy a povaze závazku.

9.3        Odstavec 9.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

9.4        Kupující není oprávněn žádnou aktualizaci odmítnout a každou aktualizaci je povinen provést v přiměřené době, od doby, kdy byl na aktualizaci upozorněn. Neprovedl-li Kupující aktualizaci podle odstavce 9.2 v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

10          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1     Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 8 těchto Obchodních podmínek, má vadu. Mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 9.2.1, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

10.2     Kupující může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí. Při koupi použitého zboží je doba pro vytknutí vad zkrácena na jeden rok. Je-li předmětem Smlouvy Zboží s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

10.3     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:

10.3.1        pokud vadu sám způsobil,
10.3.2        při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
10.3.3        u použitého zboží při opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

10.4     Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

10.4.1        dodání nového zboží bez vady nebo
10.4.2        opravu zboží,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

10.5     Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

10.6     K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila,Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

10.7     Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

10.7.1        Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 10.5 a 10.6,
10.7.2        se vada projeví opakovaně,
10.7.3        je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
10.7.4        je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

10.8     Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

10.9     Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

10.10  Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.  

11          JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PRO PODNIKATELE

11.1     Tento článek se uplatní pouze pro Kupující – Podnikatele namísto článků 8 až 10 těchto Obchodních podmínek.

11.2     Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v tomto odstavci.

11.3     Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady reklamací bez zbytečného odkladu poté, co mohl Kupující vadu při včasné prohlídce a odborné péči zjistit, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy byl podle Smlouvy povinen Kupující zboží převzít.

11.4     V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady dodáním toho, co chybí, odstranění právní vady nebo opravu zboží.

11.5     Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se neuplatní.

12          POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

12.1     Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na www.yky.cz/.

13          ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1     Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem:

13.1.1        Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
13.1.2        Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Smlouvy:

13.1.2.4.  dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

13.1.2.5.  dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,

13.1.2.6.  dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,

13.1.2.7.  dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou Smluv o předplatném na jejich dodávání,

13.1.3        Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je dostupný na www.mujclub.cz/ .  Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail: reklamace@innovationczechsport.cz.
13.1.4        V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
13.1.5        Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
13.1.6        Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

13.2     Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem:

13.2.1        Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo
13.2.2        Ustanovení odst. 13.1.3 až 13.1.6 těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.
13.2.3        Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.

13.3     Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího:

13.3.1        Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby
E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o zjevně chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.
13.3.2        Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

14          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

14.1     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

14.2     Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

14.3     V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
§ 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

14.4     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

14.5     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů prostředků komunikace na dálku.

14.6     Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze uživatelský účet na E-shopu.

15          UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU

15.1     E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

15.2     Kupující je E-shop a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, registraci a užívání uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

15.3     Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností E-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

16          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1     Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný na www.yky.cz/ .

17          ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

17.1     V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

17.2     K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

18          PODPORA

18.1     Kupující může kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení funkčnosti E-shopu, zejména v případech, kdy jsou E-shop nebo jeho dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování Prodávajícího v těchto případech využijte:

18.1.1        Telefonní linku: + 420 602 616 157
18.1.2        E-mailový kontakt: reklamace@innovationczesport.cz

18.2     Prodávající bude Kupujícího informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Kupující využil ke kontaktu.

19          VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

19.1     Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:

19.1.1        kontaktní údaje Prodávajícího: e-mail: mujclub@innovationczesport.cz, telefonní číslo: + 420 602 616 157
19.1.2        kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce či uživatelském účtu.

19.2     Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

19.3     Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, resp. uživatelském účtu.

20          SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1     K řešení případných sporů vznikajících v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a/nebo se Smlouvou bude v prvním stupni příslušný obecný soud Prodávajícího, resp. krajský soud, do jehož obvodu spadá obecný soud Prodávajícího v případech stanovených zákonem, ledaže soudní příslušnost nelze sjednat odchylně od zákona.

20.2     Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

20.3     Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní E-shopu a informace o tomto doplnění a/či změně bude registrovaným Kupujícím také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Kupující nesouhlasí, má právo Registraci kdykoli ukončit. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.

20.4     Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

20.5     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

20.6     Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

20.7     Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.

21. Poukaz na nákup zboží/služeb

21.1 Naše poukázka je identifikovatelná – Je na ní přidán čárový nebo číselný kód, či jiná forma identifikace.

21.2 Poukaz je platný minimálně rok od data vydání, dle zákona. Přesně datum upravuje případně údaj na poukazu.

21.3 Předmět poukazu: částka, výše slevy, specifikovány předmět (konkrétní zboží nebo služba). V ideálním případě je zmíněno, zda se poukázka vztahuje i na zlevněné zboží.

21.4 Je vypsán vydavatel poukázky

21.5  Poukazy nelze směnit za peníze. (Mimo standardní 14 denní lhůtu pro vrácení zboží, která pro poukázku zakoupenou spotřebitelem také platí).

 

21.6     Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.3.2023.